Showing posts with label Malayalam. Show all posts
Showing posts with label Malayalam. Show all posts

Psalms 91 Malayalam Translation From English To Malayalam

Psalms 91 Malayalam Translation From English To Malayalam 


Psalms 91 Malayalam Translation From English To Malayalam

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 91:1-16 [1] അത്യുന്നതൻ്റെ മറവിൽ വസിക്കുന്നവൻ സർവ്വശക്തൻ്റെ നിഴലിൽ വസിക്കും. [2] ഞാൻ യഹോവയെക്കുറിച്ചു പറയും: അവൻ എൻ്റെ സങ്കേതവും കോട്ടയും ആകുന്നു; എൻ്റെ ദൈവമേ, ഞാൻ അവനിൽ ആശ്രയിക്കും. [3] അവൻ നിന്നെ വേട്ടക്കാരൻ്റെ കെണിയിൽനിന്നും ആപത്കരമായ മഹാമാരിയിൽനിന്നും വിടുവിക്കും. [4] അവൻ തൻ്റെ തൂവലുകൾകൊണ്ടു നിന്നെ മൂടും; അവൻ്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ നീ ശരണം പ്രാപിക്കും; അവൻ്റെ സത്യം നിങ്ങളുടെ പരിചയും പരിചയും ആയിരിക്കും. [5] രാത്രിയിലെ ഭീകരതയെയും പകൽ പറക്കുന്ന അസ്ത്രത്തെയും നീ ഭയപ്പെടരുതു. [6] ഇരുട്ടിൽ നടക്കുന്ന മഹാമാരിയെക്കുറിച്ചോ, നട്ടുച്ചയിൽ നശിപ്പിക്കുന്ന നാശത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ല. [7] നിൻ്റെ പാർശ്വത്തിൽ ആയിരവും നിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് പതിനായിരവും വീഴാം; എന്നാൽ അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരില്ല. [8] കണ്ണുകൊണ്ടു മാത്രം നീ നോക്കും; ദുഷ്ടന്മാരുടെ പ്രതിഫലം കാണും. [9] നീ എൻ്റെ സങ്കേതമായ യഹോവയെ അത്യുന്നതനെയും നിൻ്റെ വാസസ്ഥലമാക്കിയതുകൊണ്ടു, [10] ഒരു അനർത്ഥവും നിനക്കു ഭവിക്കയില്ല; [11] നിൻ്റെ എല്ലാ വഴികളിലും നിന്നെ കാക്കേണ്ടതിന്നു അവൻ തൻ്റെ ദൂതന്മാരോടു നിൻ്റെ മേൽ ആജ്ഞാപിക്കും. [12] നിൻ്റെ കാൽ കല്ലിൽ തട്ടാതിരിക്കാൻ അവർ നിന്നെ കൈകളിൽ താങ്ങും. [13] നീ സിംഹത്തെയും പാമ്പിനെയും ചവിട്ടി, ബാലസിംഹത്തെയും സർപ്പത്തെയും ചവിട്ടിക്കളയും. [14]അവൻ എന്നോടു സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ടു ഞാൻ അവനെ വിടുവിക്കും; അവൻ എൻ്റെ നാമം അറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ ഞാൻ അവനെ ഉയർത്തും. [15] അവൻ എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും; ഞാൻ അവനോടു ഉത്തരം പറയും; കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ അവനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും; ഞാൻ അവനെ വിടുവിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും. [16] ദീർഘായുസ്സുകൊണ്ടു ഞാൻ അവനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും; എൻ്റെ രക്ഷ അവന്നു കാണിച്ചുകൊടുക്കും.sangeerthanangal 91:1-16


[1] athyunnathante maravil vasikkunnavan sarvvashakthante nizhalil vasikkum.
[2] njaan yahovayekkurichu parayum: avan ante sangethavum kottayum aakunnu; ante daivame, njaan avanil aasrayikkum.
[3] avan ninne vettakkarante keniyilninnum aapathkaramaaya mahaamaariyilninnum viduvikkum.
[4] avan thante thoovalukalkondu ninne moodum; avante chirakin keezhil nee sharanam praapikkum; avante sathyam ningalude parichayum parichayum aayirikkum.
[5] raathriyile bheekarathayeyum pakal parakkunna asthratheyum nee bhayappedaruthu.
[6] iruttil nadakkunna mahaamaariyekkuricho, nattuchayil nashippikkunna naashathekkuricho alla.
[7] ninte parshwathil aayiravum ninte valatthubhagathu pathinaayiravum veezhaam; ennaal athu ningalude aduthu varilla.
[8] kannukondu maathram nee nokkum; dustanmaarude prathifalam kaanum.
[9] nee ante sangethamaaya yahovaye athyunnathaneyum ninte vaasasthalamaakkiyathukondu,
[10] oru anarthavum ninakku bhavikkayilla;
[11] ninte alla vazhikalilum ninne kaakkendathinnu avan thante doothanmaarodu ninte mel aajnjaapikkum.
[12] ninte kaal kallil thattaathirikkan avar ninne kaikalil thaangum.
[13] nee simhatheyum paampineyum chavitti, baalasimhatheyum sarppatheyum chavittikkalayum.
[14]avan ennodu snehichathukondu njaan avane viduvikkum; avan ante naamam arinjirikkayaal njaan avane uyarthum.
[15] avan enne vilichapekshikkum; njaan avanodu utharam parayum; kashtathayil njaan avanodukoode undayirikkum; njaan avane viduvikkukayum bahumaanikkukayum cheyyum.
[16] deerghaayussukondu njaan avane thrupthippeduthum; ante raksha avannu kaanichukodukkum.Psalms 91:1-16[1]He who dwells in the secret place of the Most High Shall abide under the shadow of the Almighty.
[2]I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress; My God, in Him I will trust.”
[3]Surely He shall deliver you from the snare of the fowler And from the perilous pestilence.
[4]He shall cover you with His feathers, And under His wings you shall take refuge; His truth shall be your shield and buckler.
[5]You shall not be afraid of the terror by night, Nor of the arrow that flies by day,
[6]Nor of the pestilence that walks in darkness, Nor of the destruction that lays waste at noonday.
[7]A thousand may fall at your side, And ten thousand at your right hand; But it shall not come near you.
[8]Only with your eyes shall you look, And see the reward of the wicked.
[9]Because you have made the Lord, who is my refuge, Even the Most High, your dwelling place,
[10]No evil shall befall you, Nor shall any plague come near your dwelling;
[11]For He shall give His angels charge over you, To keep you in all your ways.
[12]In their hands they shall bear you up, Lest you dash your foot against a stone.
[13]You shall tread upon the lion and the cobra, The young lion and the serpent you shall trample underfoot.
[14]“Because he has set his love upon Me, therefore I will deliver him; I will set him on high, because he has known My name.
[15]He shall call upon Me, and I will answer him; I will be with him in trouble; I will deliver him and honor him.
[16]With long life I will satisfy him, And show him My salvation.”

91 Psalms Malayalam Translation: Delving Into Spiritual Riches In Kerala's Native Tongue

91 Psalms Malayalam Translation: Delving Into Spiritual Riches In Kerala's Native Tongue91 Psalms Malayalam Translation: Delving Into Spiritual Riches In Kerala's Native Tongue
In the vibrant cultural landscape of Kerala, where tradition and spirituality intertwine, the Psalms hold a special place as timeless expressions of faith and devotion. Translated into Malayalam, the native tongue of Kerala, these sacred scriptures resonate deeply with the hearts and souls of believers, offering spiritual riches and nourishment for the journey of life. Let's embark on a journey of discovery as we delve into the significance of the "91 Psalms" in Malayalam translation.


The Significance of the Psalms in Malayalam


The Book of Psalms, with its collection of prayers, hymns, and poetic expressions, serves as a spiritual treasure trove for believers worldwide. In Kerala, the Psalms are revered for their profound insights into the human condition and their heartfelt expressions of praise, lament, and trust in God. Translated into Malayalam, these scriptures become even more accessible and meaningful to the people of Kerala, allowing them to engage with God's Word in their own language.


Exploring the "91 Psalms" Tradition


The tradition of reciting the "91 Psalms" holds a special place in the hearts of Malayalam-speaking Christians. This practice involves the recitation of a selection of Psalms, often totaling 91 in number, as a form of devotional exercise. These Psalms are carefully chosen for their themes of protection, deliverance, and trust in God's providence, making them particularly relevant for times of trial and uncertainty.


Among the Psalms commonly included in the "91 Psalms" are verses like Psalm 23, which speaks of God's shepherding care, Psalm 91, which offers promises of divine protection, and Psalm 121, which declares God as our ever-watchful guardian. When recited in Malayalam, these Psalms take on a deeper significance, resonating with the cultural and spiritual heritage of Kerala.


The Spiritual Riches of Kerala's Native Tongue


For Malayalam-speaking Christians, the Psalms in their native language offer a profound connection to their faith and heritage. Whether read, recited, or sung, the Psalms provide a means of expressing devotion, gratitude, and petition in the language of the heart. Through the beauty and richness of the Malayalam language, believers in Kerala find a deeper connection to the timeless truths and promises of God's Word, enriching their spiritual journey and strengthening their faith.


Conclusion: Embracing Spiritual Enrichment in Kerala's Native Tongue


In Kerala, the Psalms in Malayalam translation represent more than just a collection of ancient writings; they are a living testament to the enduring faith and spiritual heritage of the people. Through the practice of reciting the "91 Psalms" and engaging with God's Word in their native tongue, believers in Kerala continue to find spiritual nourishment, comfort, and strength for their journey of faith. As they immerse themselves in the language of their ancestors, they discover anew the timeless truths and promises of God's Word, drawing ever closer to the heart of the Divine.

Psalms 91 Malayalam Translation From English To Malayalam സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 91:1-16 [1] അത്യുന്നതൻ്റെ മറവിൽ വസിക്കുന്നവൻ സർവ്വശക്തൻ്റെ നിഴലിൽ വസിക്കും. [2] ഞാൻ യഹോവയെക്കുറിച്ചു പറയും: അവൻ എൻ്റെ സങ്കേതവും കോട്ടയും ആകുന്നു; എൻ്റെ ദൈവമേ, ഞാൻ അവനിൽ ആശ്രയിക്കും. [3] അവൻ നിന്നെ വേട്ടക്കാരൻ്റെ കെണിയിൽനിന്നും ആപത്കരമായ മഹാമാരിയിൽനിന്നും വിടുവിക്കും. [4] അവൻ തൻ്റെ തൂവലുകൾകൊണ്ടു നിന്നെ മൂടും; അവൻ്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ നീ ശരണം പ്രാപിക്കും; അവൻ്റെ സത്യം നിങ്ങളുടെ പരിചയും പരിചയും ആയിരിക്കും. [5] രാത്രിയിലെ ഭീകരതയെയും പകൽ പറക്കുന്ന അസ്ത്രത്തെയും നീ ഭയപ്പെടരുതു. [6] ഇരുട്ടിൽ നടക്കുന്ന മഹാമാരിയെക്കുറിച്ചോ, നട്ടുച്ചയിൽ നശിപ്പിക്കുന്ന നാശത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ല. [7] നിൻ്റെ പാർശ്വത്തിൽ ആയിരവും നിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് പതിനായിരവും വീഴാം; എന്നാൽ അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരില്ല. [8] കണ്ണുകൊണ്ടു മാത്രം നീ നോക്കും; ദുഷ്ടന്മാരുടെ പ്രതിഫലം കാണും. [9] നീ എൻ്റെ സങ്കേതമായ യഹോവയെ അത്യുന്നതനെയും നിൻ്റെ വാസസ്ഥലമാക്കിയതുകൊണ്ടു, [10] ഒരു അനർത്ഥവും നിനക്കു ഭവിക്കയില്ല; [11] നിൻ്റെ എല്ലാ വഴികളിലും നിന്നെ കാക്കേണ്ടതിന്നു അവൻ തൻ്റെ ദൂതന്മാരോടു നിൻ്റെ മേൽ ആജ്ഞാപിക്കും. [12] നിൻ്റെ കാൽ കല്ലിൽ തട്ടാതിരിക്കാൻ അവർ നിന്നെ കൈകളിൽ താങ്ങും. [13] നീ സിംഹത്തെയും പാമ്പിനെയും ചവിട്ടി, ബാലസിംഹത്തെയും സർപ്പത്തെയും ചവിട്ടിക്കളയും. [14]അവൻ എന്നോടു സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ടു ഞാൻ അവനെ വിടുവിക്കും; അവൻ എൻ്റെ നാമം അറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ ഞാൻ അവനെ ഉയർത്തും. [15] അവൻ എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും; ഞാൻ അവനോടു ഉത്തരം പറയും; കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ അവനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും; ഞാൻ അവനെ വിടുവിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും. [16] ദീർഘായുസ്സുകൊണ്ടു ഞാൻ അവനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും; എൻ്റെ രക്ഷ അവന്നു കാണിച്ചുകൊടുക്കും.Sangeerthanangal 91:1-16


[1] athyunnathante maravil vasikkunnavan sarvvashakthante nizhalil vasikkum.
[2] njaan yahovayekkurichu parayum: avan ante sangethavum kottayum aakunnu; ante daivame, njaan avanil aasrayikkum.
[3] avan ninne vettakkarante keniyilninnum aapathkaramaaya mahaamaariyilninnum viduvikkum.
[4] avan thante thoovalukalkondu ninne moodum; avante chirakin keezhil nee sharanam praapikkum; avante sathyam ningalude parichayum parichayum aayirikkum.
[5] raathriyile bheekarathayeyum pakal parakkunna asthratheyum nee bhayappedaruthu.
[6] iruttil nadakkunna mahaamaariyekkuricho, nattuchayil nashippikkunna naashathekkuricho alla.
[7] ninte parshwathil aayiravum ninte valatthubhagathu pathinaayiravum veezhaam; ennaal athu ningalude aduthu varilla.
[8] kannukondu maathram nee nokkum; dustanmaarude prathifalam kaanum.
[9] nee ante sangethamaaya yahovaye athyunnathaneyum ninte vaasasthalamaakkiyathukondu,
[10] oru anarthavum ninakku bhavikkayilla;
[11] ninte alla vazhikalilum ninne kaakkendathinnu avan thante doothanmaarodu ninte mel aajnjaapikkum.
[12] ninte kaal kallil thattaathirikkan avar ninne kaikalil thaangum.
[13] nee simhatheyum paampineyum chavitti, baalasimhatheyum sarppatheyum chavittikkalayum.
[14]avan ennodu snehichathukondu njaan avane viduvikkum; avan ante naamam arinjirikkayaal njaan avane uyarthum.
[15] avan enne vilichapekshikkum; njaan avanodu utharam parayum; kashtathayil njaan avanodukoode undayirikkum; njaan avane viduvikkukayum bahumaanikkukayum cheyyum.
[16] deerghaayussukondu njaan avane thrupthippeduthum; ante raksha avannu kaanichukodukkum.Psalms 91:1-16[1]He who dwells in the secret place of the Most High Shall abide under the shadow of the Almighty.
[2]I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress; My God, in Him I will trust.”
[3]Surely He shall deliver you from the snare of the fowler And from the perilous pestilence.
[4]He shall cover you with His feathers, And under His wings you shall take refuge; His truth shall be your shield and buckler.
[5]You shall not be afraid of the terror by night, Nor of the arrow that flies by day,
[6]Nor of the pestilence that walks in darkness, Nor of the destruction that lays waste at noonday.
[7]A thousand may fall at your side, And ten thousand at your right hand; But it shall not come near you.
[8]Only with your eyes shall you look, And see the reward of the wicked.
[9]Because you have made the Lord, who is my refuge, Even the Most High, your dwelling place,
[10]No evil shall befall you, Nor shall any plague come near your dwelling;
[11]For He shall give His angels charge over you, To keep you in all your ways.
[12]In their hands they shall bear you up, Lest you dash your foot against a stone.
[13]You shall tread upon the lion and the cobra, The young lion and the serpent you shall trample underfoot.
[14]“Because he has set his love upon Me, therefore I will deliver him; I will set him on high, because he has known My name.
[15]He shall call upon Me, and I will answer him; I will be with him in trouble; I will deliver him and honor him.
[16]With long life I will satisfy him, And show him My salvation.”91 Psalms Malayalam: Discovering Spiritual Wisdom And Comfort In The Language Of Kerala

91 Psalms Malayalam: Discovering Spiritual Wisdom And Comfort In The Language Of Kerala


91 Psalms Malayalam: Discovering Spiritual Wisdom And Comfort In The Language Of Kerala
In the rich tapestry of Kerala's cultural heritage, the Psalms hold a special place as sources of spiritual wisdom, solace, and comfort. Translated into Malayalam, the language of Kerala, these timeless scriptures resonate deeply with the hearts and souls of believers across the region. Let's explore the significance of the Psalms in Malayalam and the profound impact they have on those who seek spiritual nourishment and guidance.The Psalms: A Source of Spiritual NourishmentThe Book of Psalms, with its collection of 150 poetic prayers and hymns, encompasses a wide range of human emotions and experiences. From songs of praise and thanksgiving to cries of lament and despair, the Psalms reflect the full spectrum of human life and emotion. Translated into Malayalam, these timeless scriptures become accessible to the people of Kerala, allowing them to engage with God's Word in their native language.


For generations, the Psalms have served as a source of spiritual nourishment and sustenance for believers in Kerala. Whether recited in personal devotions, sung in church services, or meditated upon in times of trial, the Psalms offer comfort, strength, and hope to those who turn to them for guidance.


Exploring the Significance of "91 Psalms" in Malayalam


In Kerala, the term "91 Psalms" holds special significance. It refers to the practice of reciting a selection of Psalms, often totaling 91 in number, as a form of devotional exercise. These Psalms are chosen for their themes of protection, deliverance, and trust in God's providence, making them particularly relevant for times of trouble and uncertainty.


Among the Psalms commonly included in the "91 Psalms" are verses like Psalm 23, which speaks of God's shepherding care, Psalm 91, which offers promises of divine protection, and Psalm 121, which declares God as our ever-watchful guardian. These Psalms, when recited or sung in Malayalam, serve to uplift the spirits and strengthen the faith of believers, reminding them of God's steadfast love and faithfulness.


Finding Comfort and Encouragement in the Language of Kerala


For Malayalam-speaking Christians, the Psalms in their native language offer a deeply personal and intimate connection to God's Word. Whether read, recited, or sung, the Psalms provide a means of expressing praise, petition, and lament in the language of the heart.


In times of joy and celebration, the Psalms resound with songs of thanksgiving and adoration. In times of sorrow and distress, they become a source of solace and consolation. Through the Psalms, believers in Kerala find a language to articulate their deepest emotions and experiences, knowing that they are heard and understood by a God who cares for them deeply.


Conclusion: Embracing the Spiritual Heritage of Kerala


In Kerala, the Psalms in Malayalam represent more than just a collection of ancient writings; they are a living testament to the enduring faith and spiritual heritage of the people. Through the recitation, chanting, and singing of these sacred scriptures, believers in Kerala continue to find solace, strength, and comfort in their journey of faith. As they immerse themselves in the language of their ancestors, they discover anew the timeless truths and promises of God's Word, drawing ever closer to the heart of the Divine.

Psalms 91 Malayalam Translation From English To Malayalam സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 91:1-16 [1] അത്യുന്നതൻ്റെ മറവിൽ വസിക്കുന്നവൻ സർവ്വശക്തൻ്റെ നിഴലിൽ വസിക്കും. [2] ഞാൻ യഹോവയെക്കുറിച്ചു പറയും: അവൻ എൻ്റെ സങ്കേതവും കോട്ടയും ആകുന്നു; എൻ്റെ ദൈവമേ, ഞാൻ അവനിൽ ആശ്രയിക്കും. [3] അവൻ നിന്നെ വേട്ടക്കാരൻ്റെ കെണിയിൽനിന്നും ആപത്കരമായ മഹാമാരിയിൽനിന്നും വിടുവിക്കും. [4] അവൻ തൻ്റെ തൂവലുകൾകൊണ്ടു നിന്നെ മൂടും; അവൻ്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ നീ ശരണം പ്രാപിക്കും; അവൻ്റെ സത്യം നിങ്ങളുടെ പരിചയും പരിചയും ആയിരിക്കും. [5] രാത്രിയിലെ ഭീകരതയെയും പകൽ പറക്കുന്ന അസ്ത്രത്തെയും നീ ഭയപ്പെടരുതു. [6] ഇരുട്ടിൽ നടക്കുന്ന മഹാമാരിയെക്കുറിച്ചോ, നട്ടുച്ചയിൽ നശിപ്പിക്കുന്ന നാശത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ല. [7] നിൻ്റെ പാർശ്വത്തിൽ ആയിരവും നിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് പതിനായിരവും വീഴാം; എന്നാൽ അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരില്ല. [8] കണ്ണുകൊണ്ടു മാത്രം നീ നോക്കും; ദുഷ്ടന്മാരുടെ പ്രതിഫലം കാണും. [9] നീ എൻ്റെ സങ്കേതമായ യഹോവയെ അത്യുന്നതനെയും നിൻ്റെ വാസസ്ഥലമാക്കിയതുകൊണ്ടു, [10] ഒരു അനർത്ഥവും നിനക്കു ഭവിക്കയില്ല; [11] നിൻ്റെ എല്ലാ വഴികളിലും നിന്നെ കാക്കേണ്ടതിന്നു അവൻ തൻ്റെ ദൂതന്മാരോടു നിൻ്റെ മേൽ ആജ്ഞാപിക്കും. [12] നിൻ്റെ കാൽ കല്ലിൽ തട്ടാതിരിക്കാൻ അവർ നിന്നെ കൈകളിൽ താങ്ങും. [13] നീ സിംഹത്തെയും പാമ്പിനെയും ചവിട്ടി, ബാലസിംഹത്തെയും സർപ്പത്തെയും ചവിട്ടിക്കളയും. [14]അവൻ എന്നോടു സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ടു ഞാൻ അവനെ വിടുവിക്കും; അവൻ എൻ്റെ നാമം അറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ ഞാൻ അവനെ ഉയർത്തും. [15] അവൻ എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും; ഞാൻ അവനോടു ഉത്തരം പറയും; കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ അവനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും; ഞാൻ അവനെ വിടുവിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും. [16] ദീർഘായുസ്സുകൊണ്ടു ഞാൻ അവനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും; എൻ്റെ രക്ഷ അവന്നു കാണിച്ചുകൊടുക്കും.Sangeerthanangal 91:1-16


[1] athyunnathante maravil vasikkunnavan sarvvashakthante nizhalil vasikkum.
[2] njaan yahovayekkurichu parayum: avan ante sangethavum kottayum aakunnu; ante daivame, njaan avanil aasrayikkum.
[3] avan ninne vettakkarante keniyilninnum aapathkaramaaya mahaamaariyilninnum viduvikkum.
[4] avan thante thoovalukalkondu ninne moodum; avante chirakin keezhil nee sharanam praapikkum; avante sathyam ningalude parichayum parichayum aayirikkum.
[5] raathriyile bheekarathayeyum pakal parakkunna asthratheyum nee bhayappedaruthu.
[6] iruttil nadakkunna mahaamaariyekkuricho, nattuchayil nashippikkunna naashathekkuricho alla.
[7] ninte parshwathil aayiravum ninte valatthubhagathu pathinaayiravum veezhaam; ennaal athu ningalude aduthu varilla.
[8] kannukondu maathram nee nokkum; dustanmaarude prathifalam kaanum.
[9] nee ante sangethamaaya yahovaye athyunnathaneyum ninte vaasasthalamaakkiyathukondu,
[10] oru anarthavum ninakku bhavikkayilla;
[11] ninte alla vazhikalilum ninne kaakkendathinnu avan thante doothanmaarodu ninte mel aajnjaapikkum.
[12] ninte kaal kallil thattaathirikkan avar ninne kaikalil thaangum.
[13] nee simhatheyum paampineyum chavitti, baalasimhatheyum sarppatheyum chavittikkalayum.
[14]avan ennodu snehichathukondu njaan avane viduvikkum; avan ante naamam arinjirikkayaal njaan avane uyarthum.
[15] avan enne vilichapekshikkum; njaan avanodu utharam parayum; kashtathayil njaan avanodukoode undayirikkum; njaan avane viduvikkukayum bahumaanikkukayum cheyyum.
[16] deerghaayussukondu njaan avane thrupthippeduthum; ante raksha avannu kaanichukodukkum.Psalms 91:1-16[1]He who dwells in the secret place of the Most High Shall abide under the shadow of the Almighty.
[2]I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress; My God, in Him I will trust.”
[3]Surely He shall deliver you from the snare of the fowler And from the perilous pestilence.
[4]He shall cover you with His feathers, And under His wings you shall take refuge; His truth shall be your shield and buckler.
[5]You shall not be afraid of the terror by night, Nor of the arrow that flies by day,
[6]Nor of the pestilence that walks in darkness, Nor of the destruction that lays waste at noonday.
[7]A thousand may fall at your side, And ten thousand at your right hand; But it shall not come near you.
[8]Only with your eyes shall you look, And see the reward of the wicked.
[9]Because you have made the Lord, who is my refuge, Even the Most High, your dwelling place,
[10]No evil shall befall you, Nor shall any plague come near your dwelling;
[11]For He shall give His angels charge over you, To keep you in all your ways.
[12]In their hands they shall bear you up, Lest you dash your foot against a stone.
[13]You shall tread upon the lion and the cobra, The young lion and the serpent you shall trample underfoot.
[14]“Because he has set his love upon Me, therefore I will deliver him; I will set him on high, because he has known My name.
[15]He shall call upon Me, and I will answer him; I will be with him in trouble; I will deliver him and honor him.
[16]With long life I will satisfy him, And show him My salvation.”

Disqus